Vážení občané,

ve dnech 20. a 21. října se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Pro tyto volby byl stanoven počet členů okrskové volební komise na 5 členů. Kandidující strany si mohou sami delegovat jednoho člena volební komise. V případě, že delegací ze strany kandidujících subjektů není dosaženo minimálního počtu členů okrskové volení komise, starosta dle zákona č. 233/200 Sb., § 14c odst. 1 písm. c) jmenuje před prvním zasedání okrskové volební komise zbývající členy.

Občané Osvětiman, kteří mají zájem být v okrskové volební komisi a nejsou delegováni stranou, politickým hnutím, nebo koalicí, se mohou obrátit na úřad městyse.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

  1. který v den složení slibu dosáhl nejméně 18 let
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2a
  3. který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR

Členu volební komise přísluší odměna dle funkce ve volební komisi. Svůj zájem můžete projevit osobně na Úřadě městyse Osvětimany, nebo e-mailem na adrese matrika@osvetiman.cz.  Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, nebo adresu elektronické pošty.

Seznam zájemců bude tvořit rezervu i pro další volby v příštích letech.